Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Qt是一个跨平台的图形应用开发框架,可以让开发者方便的开发各种图形应用在各种硬件平台上,默认是用C++语言。

Go(通常成为golang)是一个由Goolge创造的编程语言。

therecipe的qt库使用Go语言绑定Qt 图形库,可以让Go语言开发者方便的基于Qt图形框架开发应用。

https://github.com/therecipe/qt


Linux下安装Golang bind qt5的库

export GO111MODULE=off; go get -v github.com/therecipe/qt/cmd/... && $(go env GOPATH)/bin/qtsetup test && $(go env GOPATH)/bin/qtsetup -test=false
  • No labels